Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Sunday, 8 May 2011

Burma Democratic Concern (BDC) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးအတြက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာေရး

Burma Democratic Concern (BDC) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးအတြက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာေရး

06 May 2011

ျမန္မာျပည္တြင္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရကိုအာဏာလႊဲေပး

လိုက္သည္ဟုေျပာသည္။ထို USDP ၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရဆိုသည္မွာအတုအေယာင္ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲမွေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ျပီးထိုု ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္းအတုအေယာင္အေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံ၍က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီးထိုအေျခခံဥပေဒသည္လည္းအတုအေယာင္ဆႏၵခံယူပြဲျဖင္႔တဖတ္သတ္အတင္းအက်ပ္အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ဒါ႔အျပင္

ထို2010 ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္းမတရားေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရက်င္းပခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ခံစားေနမႈဒုကၡမ်ားမွာမေျပာင္းလဲသြားပါ။ျမန္မာျပည္၏စီးပြားေရးအက်ပ္အ

တည္းမွာပိုမိုစိုးဝါးလာခဲ႔ျပီးအလုပ္လက္မဲ႔ဦးေရမွာပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ႔ပါသည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္အေျခခံစား

ေသာက္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏူန္းမွာတရိတ္ရိတ္ပိုမို၍တားမႏိုင္ဆီးမရျမင့္တက္လာခဲ႔ပါသည္။ဒါ့အျပင္ဆင္း

ရဲမြဲေတမႈျပသာနာမွာပိုမိုဆိုးဝါးလာခဲ႔ျပီးအက်င္႔ပ်က္လဘ္စားမႈမ်ားလည္းဆက္လက္ျမင့္တက္လာခဲ႔ပါသည္။သာမန္ျပည္သူမ်ားအထူးသျဖင္႔တိုင္းျပည္လူဦးေရသန္း ၆၀ ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏူန္းရွိ္ေသာလယ္သမားမ်ားမွာ

အဆိုးဝါးဆုံးခံစားရပါသည္။

တိုင္းျပည္၏အာဏာကိုဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအရပ္သားဝတ္စုံဝတ္ထားေသာစစ္အစိုးရမွဗဟိုခ်ဳပ္

ကိုင္မႈျဖင္႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီးတိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုခ်ိန္းေျခာက္အႏိုင္က်င္႔ဗိုလ္က်ျခင္း၊သတင္းမ်ားကို

တင္းက်ပ္စြာဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း၊လူတဦးျခင္းစီ၏အခြင္႔အေရးမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ညင္းပယ္ျခင္းႏွင္႔လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္စစ္အစိုးရသည္သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ေရြးေကာက္ပြဲအရေပၚေပါက္လာေသာအစိုးရအျဖစ္ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေၾကျငာပါသည္။ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအေနျဖင္႔၎တို႕၏စကားယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိမရွိ

ကို၎တို႕၏လုပ္ရပ္ကိုၾကည္႔ျပီးဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို

(၁) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္

(၂) လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင္႔

(၃) လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔

(၄) လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္

(၅) လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာ

(၆) လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရး

(၇) ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္း ေရးရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး

(၈)တိုင္းရင္းသားမ်ားအားစစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္မႈကိုရပ္တန္႔ေရး

(၉)ဆင္းေရးမြဲေတမႈပေျပာက္ေရး

တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။၎အရာမ်ားသည္သိသာေသာျမင္သာေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္ျပီး၎လမ္းညြန္တံမ်ားမွဦးသိန္းစိန္အစိုးရအားမည္ကဲ့သို႔ေသာအစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္မည္႔အရာမ်ားျဖစ္

သည္။

ဒါ့အျပင္ Burma Democratic Concern (BDC) အေနျဖင္႔ UK အစိုးရကို

(၁) လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားေသာအကူအညီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔တိုးျမင့္ေပးရန္

(၂) ျမန္မာျပည္တြင္းလြတ္လပ္ေသာလူမႈအေထာက္အကူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား CSOs မ်ားထြန္းကားလာေရးအတြက္ကူညီပံ႔ပိုးေပးရန္

(၃) ျမန္မာျပည္တြင္းလူထုပညာေပးေရး၊ ပညာေရးမ်ားအဆင္႔ျမင့္ေရးဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္

(၄) ဆင္းေရးမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္

(၅) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရးအကူအညီမ်ားပိုမိုျမင့္တင္ေပးရန္

(၆) ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အရည္အခ်င္းျမင့္တင္ေရးဥပမာအားျဖင့္ Networking ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားအကူအညီေပးရန္

ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Burma Democratic Concern (BDC) အေနျဖင္႔UK အစိုးရ မွဤကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္ဒီမိုကေရစီေပၚေပါက္လာေရး

အတြက္အဓိကလိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားပိုမိုခိုင္မာလာေရးအတြက္ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္

ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံတကာမွျမန္မာျပည္၏အေျခအေနကိုဂ႐ုတ

စိုက္ေစာင့္ၾကည္႔ေနသည္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။သို႔ေသာ္စကားလုံးမ်ာအေနျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။

UNအေနျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေပၚေပါက္လာေရးအတြက္အထူးအာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ျပီး

ျမန္မာျပည္တြင္စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီသို႕ဦးတည္ေအာင္အဓိကေဆာင္ရြက္သင့္ပါ

သည္။

ဒါ့အျပင္ UK သည္ကုလသမၼဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင္႔ UK အစိုးရအားကုလသမၼဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင္႔ကုလသမၼဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမူးခ်ဳပ္တို႔ အား

(၁) ျမန္မာျပည္တြင္ကုလသမၼဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမူးခ်ဳပ္၏ညိႇႏိႈင္းဆက္သြယ္ေရးရုံးဖြင့္လွစ္ျပီး

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင္႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာဒီမိုကေရစီႏွင္႔တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင္႔

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူး ခန္႔ထားျပီးေဆာင္ရြက္ရန္ ။

(၂ )ျမန္မာျပည္အတြက္အခ်ိန္ျပည့္အျမဲတန္းကုလသမၼဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင္႔္ထိုကိုယ္စားလွယ္သည္ျမန္မာျပည္အေျခအေနအားတိက်မွန္ကန္စြာယုံၾကည္ႏိုင္စြမ္းအျပည္႕ျဖင္႕ေလ႕လာ

သုံးသပ္ျပီးUNႏႇွင့္အေထြေထြအတြင္းေရးမူးခ်ဳပ္အားမွန္ကန္ေသာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီးသင္႕ေတာ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မူမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ (၃ ) ကုလသမၼဂၢလုံျခဳေရးေကာင္စီမွျမန္မာျပည္တြင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုံး

ျဖတ္ခ်က္က်လာေစရန္

ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင္႔ျမန္မာျပည္တြင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအားေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ

ဒီမိုကေရစီႏွင္႔တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ဖိအားေပး

ေတာင္းဆိုရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ပိုမိုျပီးသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကိုသိရွိလိုပါက Burma Democratic Concern (BDC) ကိုဆက္ သြယ္္ႏိုင္ပါတယ္။

Burma Democratic Concern (BDC) မွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: