Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Tuesday, 23 November 2010

နုိင္ငံစီးပြားေရး နဲ႔ အုိဘားမား ရဲ႕ ကၾကမၼာ

လြန္ခဲ႔ေေသာနွစ္ နွစ္က ဘားရပ္အိုဘားမား အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာစဥ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ျပည္သူအမ်ားအျပားအပါအဝင္ အေမရိကန္ ျပည္သူအမ်ားစုက စိတ္အားထက္ သန္စြာ အားေပးခဲ့ၾကသည့္ ပထမဆံုးလူမည္း အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အိုဘားမား သည္ နိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပးျပီး နိုင္ငံတကာတြင္လည္း အေမရိကန္၏ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတသက္တမ္း ၂နွစ္ျပည့္ခါနီးအခိ်န္တြင္ပင္ အိုဘားမားအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈသည္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္က်ဆင္းလ်က္ ရိွသည္။ အို ဘားမားဘာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူထု၏ ဆန္႔ က်င္မႈမို်းနွင့္ ရင္ဆိုင္ရတာလဲဟူေသာ အခ်က္ သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ သူ့ကိုအျပစ္ တင္ေနက်ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးေနွး ေကြးေလးလံေနမႈကို ေထာက္ျပၾက၏။ အလုပ္ လက္မဲ့နႈန္းျမင့္မားေနမႈကို အျပစ္တင္ၾက၏။

သို႔ေသာ္စီးပြားေရးသည္ နွစ္ ၈ဝအတြင္း အဆိုး ဝါးဆံုး ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမွ ရုန္းထြက္ လာခါစျဖစ္သည္။ စရိတ္စကႀကီးမားေသာ စစ္ပဲြႀကီးနွစ္ခုကိုလည္း အေမြဆက္ခံခဲ့ရေသးသည္ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္၏ နိုင္ငံေရးစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအ ရ ႀကီးႀကီးမားမားအေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ အ ခိ်န္ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအ ေနေအာက္တြင္ သမၼတအိုဘားမားအေနျဖင့္ မ်က္လွည့္ျပသလို ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမိ်ဳးကို ျပဳုလုပ္ဖန္တီးနိုင္ပါမည္နည္း။

သူ႔ကိုထိုကဲ့သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္မဲဆနၵ ရွင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သမၼတအိုဘားမားက မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္တြင္ အလြယ္ကတိမ်ား ေပးခဲ့သည္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ အိုဘားမားက အေမရိကန္ စီး ပြားေရးတစ္ခုလံုးနွင့္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ကို ေလ်ာ့တြက္ခဲ့ဟန္တူသည္။ ဒါမွမဟုတ္အေကာင္းျမင္လြန္းသြားလုိ႔လဲ ျဖစ္နိုင္ သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ တြင္ ေပးခဲ့ေသာ စကားမ်ားအေကာင္အထည္ မေဖာ္နိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကစိတ္ပ်က္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္။
အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္သမား
အိုဘားမားကို ေဝဖန္ၾကသည့္သူမ်ားမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကျဖစ္သည္။ လက္ဝဲကလည္း ေဝဖန္သည္။ လက္ယာသမားမ်ားကလည္း ေဝဖန္သည္။ Economist သတင္းစာအပါအဝင္ အလယ္အလတ္သေဘာထားရိွသူမ်ားကလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ အိုဘားမားသည္ သမၼတမျဖစ္မီကတည္းကပင္ ပါတီႀကီးနွစ္ခုညီ ညြတ္ႀကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ သမၼတ ေဟာင္းေဂ်ာ႔ဘု(ရွ္)၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္(စ္)ကိုပင္ ဆက္လက္၍ ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေနရာကိုေပးခဲ့သည္။ ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီအတြင္း စည္းလံုးမႈရိွေစရန္အတြက္ လည္း ျပိဳင္ဘက္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဟီလာရီက လင္တန္ကို နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာနကို ေပး အပ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးနိႈးဆြအစီအစဥ္တြင္လည္း ရီပတ္ပလင္ကန္မ်ား ေထာက္ခံျကေစရန္ အခြန္ ျဖတ္ေတာက္မႈ (Tax cut) ႀကီးမားစြာထည့္သြင္း ေပးခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအ စဥ္တြင္လည္း အာမခံကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ သမဂၢ မ်ား၊ ပါတီနွစ္ခုစလံုးမွ အမတ္မ်ားေထာက္ခံမႈ ရရိွေစရန္ သတိထားေရးဆဲြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဘားမား၏ျပႆနာမွာ ထိုကဲ့သို႔ အလယ္အ လတ္က်ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို က်င့္သံုုးေနမႈပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲလက္သမားမ်ားက သူ႔ကို သတၲိမရိွေသာညိွနိႈင္းေရးသမားဟုစြပ္စဲြၾကသည္။

သတၲိမရိွေသာညိွနိႈင္းေရးသမားဟုစြပ္စဲြၾကသည္။ ႀကီးက်ယ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မဲေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူတုိ႔ကယူဆၾကသည္။

http://ecovisionjournal.com/coverstory/images/coverstory-171-02.jpg

လက္ယာ သမားမ်ားကေတာ့ အစိုးရအရြယ္အစားကို ႀကီးမားေအာင္လုပ္ျပီး အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနသည္ဟု ေျပာ ဆိုၾကသည္။ အစိုးရ ဗ်ဴရိုကေရစီယနၲရားႀကီး မားလာျပီး ေငြေတြ တလဲြသံုးပစ္ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည္ မဲဆနၵရွင္မ်ာကပင္ အိုဘားမားသည္ သမၼတတစ္ ေယာက္ေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွဘဲ မဲဆြယ္စည္း ရံုးေရးတြင္သာ ကြ်မ္းက်င္မႈရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ လာၾကသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ေတာ့ အိုဘားမားသည္ ပါရမီရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ျငင္းစရာမရိွေပ။ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေန သည့္ ယခုအခိ်န္တြင္ပင္ အိုဘားမားမဲဆြယ္စည္း ရံုးသည့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင္ လူမ်ားႀကိတ္ ႀကိတ္တိုးစည္ကားလ်က္ရိွသည္။ အိုဘားမား သည္ သူ၏လူႀကိဳုက္မ်ားမႈ ရာခိုင္နႈန္းကိုထိန္း သိမ္းရန္အတြက္အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ခါမွပင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္မႈကို ခံစားေနရသည္။
အိုဘားမား၏နိုင္ငံျခားေရးရာေပၚလစီ
ယခုလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ နိုင္ငံ ျခားေရးမူဝါဒမ်ားက အဓိက မက်ဘဲစီးပြားေရး ကသာ မဲဆနၵရွင္တုိ႔၏ ဆနၵကို ဆဲြေဆာင္ေနဟန္ တူသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အီရတ္နွင့္ အာဖဂန္အေၾကာင္း ဘယ္သူမွ မေျပၾက၊ တရုတ္နွင့္ကုန္သြယ္ေရးျပႆနာသည္ပင္ နိုင္ငံ ေရးထက္စီးပြားေရး သေဘာကို ပို၍အာရံုစိုက္ ၾကသည္။. အေကာက္ခြန္မ်ားတိုးသင့္မတိုးသင့္ သည္အေရးႀကီး ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။

http://ecovisionjournal.com/coverstory/images/coverstory-171-03.jpg

အိုဘားမား၏ နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီမွာ မတင္းလြန္းမေပ်ာ့လြန္းေသာ ပံုစံသာျဖစ္သည္။ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ကို စီးပြားေရးပိတ္ ဆို့မႈအသစ္မ်ား တိုးျမွင့္ခ်မွတ္သည္။ သို့ေသာ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ႀကီး ျပဳုလုပ္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အာဖဂန္သို့ စစ္တပ္မ်ားေစလႊတ္ရန္ အခိ်န္အေတာ္ျကာ တုံ႔ုဆိုင္းေနခဲ့သည္။ ရီပတ္ ပလင္ကန္မ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္လာ သည့္အခါမွ စစ္တပ္မ်ား ထပ္မံလႊတ္ခဲ့သည္ သို႔ေသာ္ ထိုသို့ေစလႊတ္မႈက သူ၏ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီဝင္အခိ်ဳ႕နွင့္ နိုဗယ္ေကာ္မတီဝင္တို႔ ကို စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။

နိုဗယ္ဆုေပးသည့္ ေကာ္မတီမွာ စစ္တပ္မ်ားေစလႊတ္သင့္မသင့္ အိုဘားမားစဥ္းစားေနခိ်န္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နို ဗယ္ဆုခီ်းျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အိုဘားမားအေနျဖင့္ ထိုဆုေၾကာင့္ စစ္တပ္မ်ားအာဖဂန္နစၥတန္သို႔ထပ္မပို႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပံုရသည္။ အိုဘားမား သည္ ျပည္တြင္းေရးနွင့္နိုင္ငံတကာေရးရာျပႆ နာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကေပၚလစီမွ်ကို သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျပီး အေသးစိတ္အခ်က္ မ်ားကို သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္မ်ားကို လဲႊအပ္ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၇၈၇ ဘီလီယံ (သန္းေပါင္း ၇၈၇ဝဝဝေဒၚလာ)တန္စီးပြားေရးနိုး ဆြ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို အိုဘားမားက သူ၏လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို လဲႊအပ္ေပးခဲ့ သည္။

သူ၏ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ အေရးႀကီး ကတိတစ္ခုျဖစ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈအစီအစဥ္ကိုလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက စိတ္ႀကိဳုက္ေရးဆဲြခဲ့ၾကသည္။ အ ကယ္၍ အိုဘားမားသာ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ထိန္းခ်ဳပ္လမ္းေၾကာင္းေပးနိုင္ခဲ့လွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈ ယခုေလာက္က်ဆင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယခုေတာ့ အိုဘားမား၏ စီးပြားေရး နိုးဆြအစီအစဥ္မွ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြား သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အမာခံ Lobby သဘဘပ အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ သမဂၢမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေတြ႕မည့္လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိန္း(စ္)ေဘာဂေဗဒသေဘာအရ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ(Recession) ကိုတုန္႔ျပန္ေျဖ ရွင္းသည္ စီးပြားေရးနိုးဆြအစီအစဥ္မွာ သေဘာ တရားေရးအရ လံုးဝမွန္ကန္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္ သေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့ဟု ေျပာနိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အလုပ္လက္မဲ့ရာခိုင္နႈန္းမွာ ၁ဝရာခိုင္နႈန္းနီးပါးတြင္ ရပ္တန့္ေနျပီး က်ဆင္း သြားျခင္း မရိွဘဲျဖစ္ေနသည္။

အိုဘားမားမွာ သူ၏ စီးပြားေရးနိုးအစီအ စဥ္သည္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း သံုးသန္းခန္႔ဖန္ တီးေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ ခဲ့ဖူးရာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္နွင့္ ကြာဟေနသည္။ အေမရိကန္စီးပြားေရးမွာ ၂ဝ၁ဝျပည့္နွစ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ျခံ ေျမေဈးနႈန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္က်ဆင္းေနျပီး ဘဏ္မ်ားကလည္း အလြယ္တကူေငြေခ်းငွား ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေသးေခ်။


အီလီနိြုက္ျပည္နယ္မွ လူငယ္နိုင္ငံေရးသမား
ယခုလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီတို႔ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း အိုဘားမား ကေတာ့ ေနာက္ထပ္နွစ္နွစ္ဆက္လက္၍ သမၼတျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အခိ်ဳ႕က ဆိုလွ်င္ ၂ .၁၂ေရြးေကာက္ပဲြ၌တြင္ပင္ အိုဘားမားျပန္ လည္အေရြးခံရဖြယ္ရိွသည္ဟုပင္ ယူဆၾကသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိုဘားမားမွာ လူႀကိဳက္ မ်ားမႈက်ဆင္းေနေသာ္လည္းျပိဳင္ဘက္ ရီပတ္ပ လင္ကန္မွာလည္း အစားထိုးစရာနည္းလမ္း ေကာင္းမရိွေခ်။ ထို႔ျပင္ရီပတ္ပလင္ကန္ပါတီမွာ ကာကြယ္ေရးနွင့္လံုျခံဳေရးကို ပို၍အေလးထား ေသာ စစ္တိုက္ခိုက္ရန္ ပို၍စိတ္အားထက္သန္ ေသာပါတီဟု ျပည္သူမ်ားက ယူဆထားရာ ယခုအခိ်န္တြင္ စီးပြားေရးသာ အဓိကျဖစ္ရာ ရီပတ္ပလင္ကန္သမၼတတစ္ေယာက္ေပၚလာရန္ မလြယ္ေသးဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

သမၼတအိုဘားမားကို ကံေကာင္းေသာ နိုင္ငံေရးသမားဟု အခိ်ဳ႕ကသတ္မွတ္ၾကသည္။ အီလီနိြုက္ျပည္နယ္မွ မထင္မရွားလူငယ္နိုင္ငံ ေရးသမားတစ္ဦး၊ ၂ဝဝ၅ခုနွစ္တြင္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္လာသူတစ္ေယာက္သည္ ၂ဝဝ၈တြင္ သမၼတျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူလွေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ကံၾကမၼာက အိုဘားမားကို မ်က္နွာသာေပး ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္တြင္ လီမန္ဘရားသားဘဏ္ ႀကီးျပိဳက်ျပီး နွစ္ ၈ဝအတြင္း အဆိုးဝါးဆံုးစီးပြား ေရးက်ဆင္းမႈဂယက္နွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျပိဳင္ဘက္ဂြ်န္မက္ကိန္းမွာလည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနျပီး စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူမဟုတ္ ေသာ ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္ႀကီး တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ငယ္ရြယ္ျပီးတည္ျငိမ္ေအး ေဆးပံုရေသာ၊ အာဝဇၨန္းရႊင္ျပီး အလုပ္ႀကဳိးစား မည့္ပံုေပၚေသာ လူမည္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးမွာ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားအျမင္တြင္ အသင့္ ေတာ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ကသည္။

အေျခအေနဆိုးေတြမ်ားျပားေသာနွစ္ နွစ္တာကာလ
အားလံုးသိျကသည့္အတိုင္း အိုဘားမား သမၼတျဖစ္ခိ်န္သည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ကာလျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံနွင့္ မိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြားေသာေနရာတြင္ စစ္ပဲြျကီးနွစ္ခုျဖစ္ေနျပီး အေမရိကန္စစ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးလ်က္ရိွသည္။ ထိုျကားထဲတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ ကမၻာႀကီးပူ ေနြးမႈတို့ေျကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ သဘာဝကပ္ ေဘးမ်ား ပိုမိုက်ေရာက္ေနသည္၊ အပူလိုင္းျဖတ္ ျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္ ေရႀကီးျခင္း တို႔သည္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးဝါးဆံုး၊ အ ျပင္းထန္ဆံုးမ်ားကိုစံခိ်န္ခိ်ဳးး၍ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝျပည့္ နွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အိုဘား မားႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ ခုကလည္း ေပၚေပါက္လာျပီး သူ႕ကိုေခါင္းကိုက္ ေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးဝါးဆံုး ေရနံယိုဖိတ္မႈသည္ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ရက္သတၲပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အေမရိကန္ျပည္သူေတြကို ထိတ္လန့္ေစခဲ့သည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေရနံယို ဖိတ္ျခင္းသည္ သမၼတအိုဘားမားနွင့္ဘာမွ်သက္ ဆိုင္မႈ မရိွေသာ္လည္း ထံုးစံအတိုင္း အေမရိ ကန္ ျပည္သူတို့မွာ အစိုးရအေပၚသို့ အျပစ္ပံုခ် ၾကေတာ့သည္။ အိုဘားမားက ေရနံယိုဖိတ္မႈ အတြက္ အတတ္နိုင္ဆံုးႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူေတြက အိုဘားမားသည္ လံုေလာက္ ေအာင္ ဂရုစိုက္မႈမရိွဟု ေဝဖန္ၾကသည္။

http://ecovisionjournal.com/coverstory/images/coverstory-171-04.jpg

ျပည္သူ့ဆနၵနွင့္ကင္းကြာေနသေလာ
သမၼတအိုဘားမားအေပၚ ေဝဖန္မႈအား လံုးသည္ အျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈခ်ည္းသက္သက္ပဲ မဟုတ္ၾကေခ်။ အိုဘားမားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံလိုေသာ အင္အားစုမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ က ၄င္းတုိ႔အားမလိုအားမရျဖစ္ရေသာ အခ်က္ မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ အိုဘားမား၏ ေပၚလစီမ်ား ယခုထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္ သတိေပး ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျပႆနာမွာ သမၼတအိုဘားမားသည္ သူ႔အေပၚေဝဖန္မႈမ်ား အေပၚ ဂရုစိုက္နားေထာင္ခဲ့မႈမရိွျခင္းျဖစ္သည္။ အိုဘားမားသည္ သူ၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ်ားနွင့္သာ ဆက္ဆံထိေတြ႕ ခဲ့ရျပီး စီးပြားေရးေလာကနွင့္ အျခားအေရးႀကီး ေသာ အင္စတီကူ်းရွင္းမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕မႈနည္း ပါးခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမားမွာ အေမရိကန္ တုိ႔မွာ က်န္းမာေရးစနစ္တြင္ ျပႆနာရိွေန ေၾကာင္း ျပဳျပင္ဖို့လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ၾက သည္။ကမၻာႀကီးပူေနြးမႈကိုလည္း ဂရုစိုက္သင့္သ ေလာက္စိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ တြင္ အေမရိကန္တို႔ အစိုးရိမ္ဆံုးကိစၥမွာ စီးပြား ေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပ်က္စီးဆံုး ရံႈးမႈတို႔သာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔မွာ သမၼတထံမွ ထိုအေရးကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ဂရုစိုက္မႈ၊ အေလးထားမႈကို ရရိွလိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သမၼတ အိုဘားမားက နယူးေယာက္ တိုင္း(မ္)သတင္းစာနွင့္အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားရာ တြင္ ယခုကဲသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ့ ဂုဏ္ယူ စရာေကာင္းတဲ့တစ္ခုက နိုင္ငံအတြက္လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့တာပါပဲ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြ က မႀကိဳက္နွစ္သက္ၾကေသာ္လည္းေပါ့ေလ'' ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုဘားမားက သူ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအစီအစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ ဆက္ကႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ကိစၥကို သူကေအာင္ ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့သည့္အ တြက္ ဂုဏ္ယူျပီးေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို့ ေသာ္သေဘာထားစစ္တမ္းတစ္ခုအရ ျပည္သူ ၁ဝ ရာခိုင္နႈန္းသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈက ယခုလာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ေပၚလစီမ်ား ကို လူအမ်ားက ဆန္႔က်င္ၾကေသာအခါ ေရတို တြင္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ သူ၏ေပၚလစီမ်ားကို လူေတြလက္ခံလာၾကမည္ ဟုေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထို အခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈရိွတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကသာ ၄င္းတုိ႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာအရာကို နားလည္ သေဘာေပါက္၏ၾကျပီး နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားလည္မႈလဲြေနၾကတာမ်ားသည္။ သမိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ထရူးမင္းက ကိုရီးယားစစ္ ပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္နဲႊခဲ့သည့္အတြက္ ထိုအခိ်န္က အေမရိကန္မ်ားက မႀကိဳက္ၾကေခ်၊ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ေအာင္ျမင္မႈအရိွ ဆံုး စစ္ပဲြတစ္ပဲြအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္သူတုိ႔က သတ္မွတ္ၾကျပီး သမၼတထရူးမင္းကို အေကာင္း ျပန္ျမင္လာၾကသည္။

သမၼတအိုဘားမားအေပၚလည္း ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္အေကာင္းျမင္လာနိုင္ၾကပါသည္။ သိပ္ေတာ့ျဖစ္နိုင္ေခ်မရိွလွပါ။ ဘာပဲေျပာေျပာ အေမရိကန္နိုင္ငံေရးသေဘာသဘာဝအရ ယေန့ ျပည္သူတို႔၏ အခ်စ္ေတာ္သည္ ေနာက္ေန႔တြင္ လူဆိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားနိုင္သလို လူမုန္း မ်ားခံရသည့္ သမၼတသည္လည္း တစ္ခိ်န္တြင္ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္လာနိုင္ေပသည္။ ကမၻာ့အ ေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတည္ ရိွေနျပီး မည္သို႔ေသာ အလႈပ္အယမ္းမ်ား ရိွေနသည့္ တိုင္ေအာင္ အေမရိကန္သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အရိွဆံုး စီးပြားေရးနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ေနဦးမည္ သာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က ဒီမိုကရက္တစ္အ မတ္မ်ားကို ကယ္တင္နိုင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေသာ္ လည္း သမၼတအိုဘားမားအတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေပးစြမ္းနိုင္ပါေသးသည္။ ၂ဝ၁၂အ ေရာက္တြင္ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းလာေနပါက ဘာေတြပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ သမၼတအိုဘားမားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ ျပန္ရလာနိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အေမရိကန္ကို အဓိက အာရံုစိုက္ၾကသည္မွာ လတ္တေလာစီးပြားေရး အေျခအေနပင္ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

No comments: