Burma Democratic Concern has the firm determination to carry on doing until the democracy restore in Burma.

Monday, 22 November 2010

ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္လူဦးေႏွာက္အရြယ္အစားၾကီး

တရားအားထုတ္သူတို ့၏ဦးေႏွာက္သည္ တရားအားမထုပ္သူတုိ့၏ဦးေႏွာက္ထက္ပိုမုိၾကီးထြားဖြံၿဖိဳးသည္။
တရားအားထုတ္္ၿခင္းသည္ လူ့ဦးေႏွာက္၏ အရြယ္အစား၊တည္ေဆာက္ပံုကိုေၿပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ေယးတကၠသိုလ္ႏွင့္မန္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္သုေတသနမ်ားမွေဖာ္ထုပ္ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။
လူၾကီးမ်ား၏ဦးေႏွာက္အရြယ္ၾကီးထြားႏွဳန္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ၾကီးထြားႏွဳန္းထက္ပိုမိုထင္ရွားသည္။

က်မတို့၏ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ တရားအားထုတ္္ၿခင္းၿဖင့္ဦးေႏွာက္၏ ခံစားမွဳ့ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၿဖစ္ေစေသာဧရိယာေနရာတုိ့္၌ တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးလာႏုိင္ေၾကာင္းဟားဗက္ေဆးတကၠသိုလ္၏ သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ဆာရာလာဇာကေၿပာခဲ့သည္။ သူမ၏ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားသည္ တၿခားေသာသက္ေသၿပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းကိုက္ညီေနသည္။ တူရိယာပညာရွင္၏ဦးေႏွာက္သည္ ေတးဂီတဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေသာဧရိယာေနရာ၌ပိုမုိၾကီးထြားေလ့ရွိသည္။ထပ္ခါထပ္ခါေလ့က်င့္ၿခင္းၿဖင့္အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာလူ ့တစ္ေယာက္၏ဦးေႏွာက္တည္ေဆာက္ပံုုကိုေၿပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ပံုမွန္တရားထိုင္ေလ့ရွိေသာေယာဂီ

အေယာက္၂၀တုိ့၏ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) ႏွင့္ လုံးဝတရားအားမထုတ္္ဘူးေသာသာမာန္လူ ၁၅ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan)မ်ားကိုႏွုိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေယာဂီေလးဦးသည္တရားသမားမ်ား(သို့)ေယာဂေလ့က်င့္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ထုိအေယာက္၂၀အားလံုးမွာေတာရေဆာက္တည္ၿပီးကမၼဌာန္းတရားပြားမ်ားေနေသာရဟန္းေတာ္မ်ားမဟုတ္ပါ။
က်န္၁၆ေယာက္မွာေရွ့ေန၊သတင္းသမားႏွင့္က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။အစမ္းသပ္ခံသူမ်ားအားလံုးသည္လူၿဖဴလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain
Scan)မ်ားကိုရယူေနစဥ္ေယာဂီမ်ားအားလံုးမွာတရားအားထုတ္ေနၾကၿပီး တရားမထိုင္ဖူးသည္သာမာန္လူမ်ားအားလံုးမွာမိမိတုိ ့ႏွစ္သက္ရာကိုေတြးေတာေနခဲ့ၾကသည္။

ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံ၏အေတြးမ်ား(thoughts) ထက္ ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ
့အၾကဳံမ်ားကိုအာရုံၿပဳၿခင္း(attention) ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟုလာဇာကရွင္းၿပသည္။ ဥပမာ အသံတစ္သံၾကားတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ (အသံအေၾကာင္းမစဥ္းစားခင္)
အရင္နားေထာင္တတ္ၾကသည္။
ေခ်ာ္လဲတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္နာက်င္တာကိုခ်က္ခ်င္းသတိၿပဳမိပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္စြာတရားအားထုတ္ႏုိင္သည့္ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ေတြးေတာစိတ္ကူးယဥ္ေနေလ့မရွိပါ။

အစမ္းသပ္ခံေယာဂီမ်ားသည္ ေန ့စဥ္ မိနစ္၄၀ခန့္တရားထိုင္ေလ့ရွိသည္။
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တရားအားထုတ္ထားေယာဂီမွ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္အားထုတ္ဖူးေသာ ေယာဂီမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌
စိတ္၏ႏွစ္ၿမဳတ္ထားႏုိင္စြမ္းကိုအသက္ရူႏွဳန္းမည္မွ်ေႏွးသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္တိုင္းတာပါသည္။ ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္ကိုစူးစုိက္နစ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းကို ေယာဂီတို့၏ဦးေႏွာက္၌ၾကီးမားတဲ့ေၿပာင္းလဲမူေတြကသက္ေသၿပခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္၏တည္ေဆာက္ပံု(Brain Structure
)ေၿပာင္းလဲမူသည္တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။


လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက လာဇာ စတင္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည္။တပတ္လွ်င္သံုးခါတရားအားထုတ္ၿဖစ္သည္။ အစကေတာ့ဘာမွ်သိပ္နားမလည္ခဲ့ပါ။စိတ္ပင္ပန္းမွဳေတြသိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းလာတယ္၊ပိုမိုရွင္းလင္းၿပတ္သားတဲ့စိတ္ကူးေကာင္းေတြရလာသည္္၊
ခက္ခဲတဲ့အၾကပ္အတည္းေတြၾကားမွာအာရုံစူးစိုက္ႏွဳိင္စြမ္းၿမင့္မားလာတယ္လိုလာဇာကရွင္းၿပခဲ့သည္။

http://www.dhammaweb.net/meditation/image/59.jpg

Sara Lazar (center) talks to research assistant Michael Treadway and technologist Shruthi Chakrapami about the results of experiments showing that meditation can increase brain size. (Staff
photo Kris Snibbe/Harvard News Office)

ဗရမ္းဗတာအေတြးမ်ားကိုတားၿမစ္ၿခင္း (Controlling random thoughts )

ဝိပႆနာဘာဝနာကိုအခ်ိန္မေရြး၊ေနရာမေရြးအားထုတ္နဳိင္ပါသည္။ အားထုတ္ေနၾက ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ဗရမ္းဗတာအေတြးေတြေခါင္းထဲကိုဝင္လာၿပီဆိုတာႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိပါသည္။

အေရးၾကီးတဲ့ deadline ေတြလြဲေခ်ာ္သြားရေတ့ာမည့္အခါ၊ အလုပ္ရွင္(သို့)မန္ေနဂ်ာက မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မူေတြကိုမၾကိဳက္သည့္အခါေတြမွာ လူေတြကအလြန္စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလူေတြဟာကိုယ္ကိုကိုယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြႏွင့္ေၿခာက္ၿခားရူးသြတ္ေစၿပီး မိမိရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြက်ဆင္းသြားေစသည္။ အဲဒီစိုးရိမ္ပူပန္မူေတြအစား လက္ရွိပစၥဳပန္မွာအခုဘာလုပ္သင့္သလဲဘာၿဖစ္ေနသလဲဆိုတာေတြအာရုံစုိက္မိရင္ပူပန္မူေၿဖေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ထိုအခိုက္၌ေရွာေရွာရုူရူအလုပ္ေတြၿပီးသြားတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း လာဇာကေၿပာခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္ၾကီးထြားလာတဲ့ပမာဏကတစ္လက္မရဲ့တစ္ေထာင္ပံု၄ပံုမွ၈ပံုအတြင္းရွိပါတယ္။
တစ္လက္မ၏တစ္ေထာင္ပံုပံုမွပံုခန့္အထိၾကီးထြားလာသည့္ဦးေႏွာက္ပမာဏသည္ေယာဂီတစ္ေယာက္ရဲ့တသက္တာအတြင္းတရားထုိင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္စုစုေပါင္းႏွင့္တိုက္ရုိက္အခ်ိဳးက်ပါသည္ဟုလာဇာကေၿပာခဲ့သည္။ထိုပမာဏကို ကမၼဌာန္တးရား အၿပင္းအထန္အားထုတ္စဥ္ကရရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၁၀ရက္၊၁ပါတ္အားထုတ္ၿပီးေယာဂီလုိအမည္တပ္ခံရရုံသက္သက္ႏွင့္ေတာ့ဦးေႏွာက္ကၾကီးထြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အလြန္ေသးငယ္သည့္ပမာဏပဲၾကီးထြားပါေစ။ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္ထုိၾကီးထြားၿခင္းေၾကာင့္ဘယ္လိုက်န္းမားေရးေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္၊အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းေတြကိုဘယ္လိုိုေႏွးေကြးေစတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာမွဳေတြကိုဦးေဆာင္ပါလိမ့္ဦးမည္။

မည္သည့္အရာကဦးေႏွာက္ကိုၾကီးထြားလာေစလဲ။တရားအားထုတ္ၿခင္းႏွင့္ဦးေႏွာက္ရဲ့ဆဲလ္ေတြ(သို့မဟုတ္)ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ေသြးၿပန္ေၾကာတို့ႏွင့္ဆက္သြယ္မူရွိမရွိ။ထုိၾကီးထြားၿခင္းကေန့စဥ္ၿပဳမူေၿပာဆိုလုပ္ကိုင္ပံုေတြကိုဘယ္လိုလႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သလဲ။
ဦးေႏွာက္၏စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာဧရိယာေနရာႏွင့္ခံစားမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာဧရိယာေနရာတို့အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြဘယ္လိုေကာင္းမြန္လာသလဲ...စတဲ့အေၿခခံေမးခြန္းေတြကိုမ်ားစြာကိုအေၿဖရွာရန္လုိအပ္ပါသည္။
မန္ဆာခ်ဴးဆက္အေထြေထြေဆးရံုၾကီး၌ ထုိေမးခြန္းမ်ားစြာတို့ကိုေၿဖဆုိရန္အတြက္ အလြန္က်ယ္ၿပန့္တဲ့ေလ့လာမူမ်ားကိုၿပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ရရွိထားတဲ့ရလာဒ္ေတြကအရမ္းကိုအားရေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ပိုမ်ားတဲ့ေယာဂီေတြႏွင့္အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာထပ္မံစမ္းသပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ေယာဂီတစ္ေယာက္တရားစတင္အားမထုပ္ခင္ကဦးေႏွာက္ႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္စြာတရားအားထုတ္ႏုိင္တဲ့ဦးေႏွာက္ကိုႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္အခုက်မတို့အဖြဲ ့စီစဥ္ေနပါၿပီ ဟုလာဇာကေၿပာၾကားခဲ့သည္။

No comments: